อัตราค่าบริการสำหรับปี 2021

การเดินทางแบบเดินเท้า (3 ชั่วโมง)

การเดินทางแบบครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)         

การเดินทางแบบเต็มวัน (8 ชั่วโมง)

แท็กซี่หรือการรับ – ส่ง ที่สนามบิน (2 ชั่วโมง)                                        

มีเคาน์เตอร์บริการที่สนามบิน                    

                                                          อัตราบริการขึ้นอยู่กับโปรแกรมเดินทางตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว 

      

ข้อกำหนดทั่วไป:


การจองและการสอบถาม

 

นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ โดยแจ้งสัญชาติของกรุ๊ปทัวร์ และประเภทของการท่องเที่ยวตามความประสงค์, จำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาที่ต้องการ ทางเราจะทำการตอบรับและแจ้งกลับในส่วนของอัตราค่าบริการ, สถานที่นัดพบ และเวลาที่นัดหมาย โปรดตอบกลับเพื่อยืนยันข้อมูลการเดินทางและอัตราค่าบริการจากทางเราอีกครั้งเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องไปจัดทำเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ต่อไป โดยจะถือว่าได้มีการตกลงในการเดินทางร่วมทริปตามรายละเอียดดังกล่าว หากมัคคุเทศก์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภาระกิจได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น หรือเนื่องจากปัญหาสุขภาพ จะมีการนำตัวแทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท่านอื่นที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมารับรองนักท่องเที่ยว โดยจะมีการแจ้งให้กรุ๊ปทัวร์ (นักท่องเที่ยว) รับทราบล่วงหน้า


ระยะเวลาทัวร์ (มาตรฐาน)

ทัวร์แบบเดินเท้า: ประมาณ 3 ชั่วโมง

ทัวร์แบบครึ่งวัน: ประมาณ 4 ชั่วโมง

ทัวร์แบบเต็มวัน: ประมาณ 8 ชั่วโมง

หากทัวร์ช่วงเช้าเสร็จสิ้นหลังเวลา 14:00 น. จะถือว่าเป็นการทัวร์แบบเต็มวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน:

การชำระเงินจะต้องเสร็จสมบูรณ์ (เว้นแต่จะมีการตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น) โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างน้อย 10 วันก่อนวันเริ่มการเดินทาง ค่าธรรมเนียมธนาคารใดๆ จะต้องชำระโดยผู้โอน
 

(ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับบริการ)


จุดนัดพบและระยะเวลานัดหมาย: 

 จุดนัดพบและระยะเวลานัดหมายควรถูกกำหนดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อโปรแกรมทัวร์ได้รับการยืนยันแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมัคคุเทศก์และจะต้องเป็นการยืนยันจากมัคคุเทศก์เท่านั้น หากบริษัทนำเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวไม่มีสามารถแสดงตัวภายใน 30 นาทีแรกตามเวลาที่นัดหมาย ทางบริษัทนำเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อมัคคุเทศก์ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ทราบกรณีจำเป็นต้องล่าช้า ในกรณีนี้ทางเราจะไม่ยืดระยะเวลาของโปรแกรมทัวร์เนื่องจากกรณีล่าช้าตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากบริษัทนำเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวไม่มีการปรากฏตัวตามนัดหมายและไม่มีการแจ้งแต่อย่างใด ทางเราจะไม่คืนค่ามัดจำหรือค่าบริการที่ท่านชำระไว้ล่วงหน้า


การยกเลิก:

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ขึ้นไปก่อนวันเริ่มเดินทาง: ฟรี

แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ 9 วัน จนถึง 3 วัน ก่อนวันเริ่มเดินทาง: ชำระ 50% ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

แจ้งล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันเริ่มเดินทางหรือไม่ปรากฏตัว: ชำระเต็มจำนวนอัตราค่าบริการทั้งหมด